Zorgwetten maken participatie onmogelijk

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning. Dit blijkt uit de signalen van cliëntondersteuners, die MEE NL heeft verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

 

De MEE-consulenten ondersteunen mensen met een beperking op alle leefgebieden en in

alle levensfasen bij problemen die met hun beperking te maken hebben. Zij signaleren

daarbij dat deze mensen vaak nog knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten

waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn, zoals de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de

Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Het gaat

daarbij bijvoorbeeld om verschillende regelgevingen die niet goed op elkaar aansluiten,

financiële drempels en problemen doordat professionals beperkingen niet herkennen en

erkennen.

 

Geen schuldhulp omdat verstandelijk beperking niet wordt herkend

Een voorbeeld hiervan is Ibrahim, een man van 47 jaar met ernstige psychische en

financiële problemen. Omdat hij niet de juiste papieren aanlevert wil de gemeente

stoppen met schuldhulpverlening aan deze man, maar laat nog een

cliëntondersteuner meekijken om te onderzoeken of er niet iets wordt gemist. De

cliëntondersteuner constateert een licht verstandelijke beperking. Hiermee rekening

houdend stelt de cliëntondersteuner met Ibrahim een persoonlijk plan op, worden de

benodigde papieren aan de gemeente geleverd en kan de schuldhulpverlener alsnog

starten.

 

Aanzetten tot het oplossen van de knelpunten

MEE wil met dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten

tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden

geconfronteerd en doet daartoe ook een aantal aanbevelingen. Om hierbij zoveel mogelijk

mensen te bereiken is er van het rapport ook een korte publieksversie.

 

MEE Trend- en Signaleringsrapportage, 2017

MEE Trend- en Signaleringsrapportage, verkorte publieksversie

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail